To the origins of the theory and practice of social communication in various spheres of the modern society

Author: Helena A. Nazarova

Communicology. 2017. Vol.5. No.4
Nazarova Elena Aleksandrovna, doctor of sociological Sciences, Professor of the Department of public relations and media policy, Institute of Public Administration and civil service, Ranepa. E-mail: helena_nazarova@mail.ru

Abstract. Today a lot of scientists and specialists pay attention to social communication in various scientific fields. In this article the author considers the tutorial study guide by Averin
A. N. This study guide contains a philosophical analysis of social communication, its role in realization of state social policy, anti-corruption measures in public-private partnership. Understanding of the essence and specifics of social communication helps to make an effective communication mechanisms in solving problems in various spheres of life in modern society.

Keywords: social communication, social communication in local government, social communication in personnel management, social communication in the fight against corruption

Text: PDF

For citation: Helena A. Nazarova To the origins of the theory and practice of social communication in various spheres of the modern society. Communicology. Vol. 5. No. 4. P.159-166 DOI 10.21453 / 2311-3065-2017-5-4 – 159-166

References:
1. Averin A.N. Social'naya kommunikaciya: uchebnoe posobie. Moskva; Prospekt, 2016. [Averin A.N. Social communication: a study guide. Moscow; Prospect, 2016]. (In Russ.).
2. Bondyreva S.K. Kommunikaciya: ot dialoga mezhlichnostnogo k dialogu mezhkul'turnomu: uch. posobie / Moskovskij psihologo-social'nyj institut. M.: MPSI; Voronezh: MODEHK, 2007. [Bondyreva S.K. Communication: from the dialogue of the interpersonal to the intercultural dialogue: a study guide / Moscow Psychological and Social Institute. Moscow: MPSI; Voronezh: MODEC, 2007]. (In Russ.).
3. Krekotnev S. Problemy sovershenstvovaniya politiki modernizacii gorodov i regionov s monospecializaciej v sovremennoj Rossii. Vestnik Rossijskoj nacii. 2016. № 3 [Krekotnev S. The problems of improving the modernization policy of modernization of cities and regions with monospecialization in modern Russia. Herald of the Russian nation. 2016. № 3.]. (In Russ.).
4. Nazarov A. D. Russkij yazyk v sovremennom informacionnom prostranstve: ehtnokul’turnyj aspekt// Kommunikologiya. 2014. Tom 4. №2 [Nazarov A. D Russian language in the modern information space: ethnocultural aspect // Kommunikologiya. 2014. Volume 4. №2]. (In Russ.).
5. Sharkov F.I. Kommunikologiya. Osnovy teorii kommunikacii: uchebnik dlya vuzov. M.; Dashkov i Ko. 2014 [Sharkov F.I. Communicology. Fundamentals of the theory of communication: a textbook for universities. M .; Dashkov and Co. 2014]. (In Russ.).