COMMUNICOLOGY 2. POLITICAL COMMUNICATION AND POWER


INFORMATION AND COMMUNICATION BASES OF DIALOGUE OF THE STATE AND SOCIETY

Author: ZOTOV V.V.

ZОТОV Vitaly Vladimirovich, Doctor of Social Science, Professor, Head of the Research Department of the Development of the Public and Municipal Service of the Region, Professor of the Chair of Public and Municipal Administration of Kursk Academy of the Public and Municipal Service. Address: 305029, Kursk, Stantsionnaya St., 9. Tel/fax: +7 (4712) 34-32-76. E-mail: om_zotova@mail.ru

Annotation. The article considers the information and communication bases of dialogue of the state and society, including the use of the Internet opportunities of organizing interaction of the population and the authorities. The accruing role of network communities in political life is shown.

Keywords: information and communication environment, civil society, state and society dialogue, network communities.

References
1. Belinskaya E.P. Chelovek v informacionnom mire // Perspektivy social'noj psihologii. M.: Aspekt-Press, 2002. 244 s. [Belinskaya E.P. (2002) The man in the world of information / E.P. Belinskaya // Perspectives of Social Psychology. M., 2002].
2. Devyatko I. Modernizaciya, globalizaciya i institucional'nyj izomorfizm: k sociologicheskoj teorii global'nogo obshhestva // Globalizaciya i postsovetskoe obshhestvo (Aspekty-2001) / Pod red. A.Sogomonova i S.Kuhterina. Vyp.2. M.: In-t sociologii RAN - Izd-vo Stovi, 2001. S.8-38. [Devyatko I. (2001) Modernization, globalization and institutional isomorphism: a sociological theory of global society / / Globalization and the post-Soviet society (Aspects -2001) / Ed. A.Sogomonov and S.Kuhterin . Issue 2. Moscow: Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences].
3. Igrickij, Yu. Nacional'noe gosudarstvo pod natiskom globalizacii / Ju.Igrickij // Pro et Contra. 1999. T. 4. № 4 ( Osen'). S.203-211. [Igrickij, Yu. (1999). The nation-state under the pressure of globalization // Pro et Contra. T. 4. Number 4 (Autumn); pp. 203 -211]
4. Internet v Rossii. Vypusk 40. Zima 2012-2013gg. / Ispolniteli: A.Sidorova, S.Petuhova – (2013) Internet in Russia. Issue 40. Winter 2012 to 2013 Available: http://runet.fom.ru/uploads/files]
5. Castel's M. Galaktika Internet: razmyshlenija ob Internete, biznese i obshhestve. Ekaterinburg, 2004. 328 str. [Castells M (2004). Internet Galaxy: Reflections on the Internet, business and society. Ekaterinburg]
6. Kononov I. Sociologija i problema prostranstvennoj organizacii obshhestva / I.Kononov // Sociologija: teorija, metody, marketing. 2004. № 4. S.57–78. [Kononov I. (2004) Sociology and the problem of the spatial organization of society / / Sociology: Theory, Methods, Marketing. 2004. Number 4; pp.57 -78.]
7. Konoplickij S. Setevye soobshhestva kak ob’ekt sociologicheskogo analiza // Sociologija: teorija, metody, marketing. 2004. № 3. - S. 167-178 [Konoplitsky S. (2004) Network community as an object of sociological analysis / / Sociology : Theory, Methods , Marketing. 2004 . No 3. pp..167-178]
8. Kremleva S.O. Cetevye soobshhestva // Paradigma – setevoj klub sociologov. [Kremleva S.O. Community Networking // Paradigm – a network of sociologists club – Available: http://www.sociology.extrim.ru]
9. Naumov V. Organizacionno-pravovye aspekty samoregulirovanija v rossijskom segmente seti. [Naumov V. (2002) Organizational and legal aspects of self-regulation in the Russian segment of the Internet // ROCIT. – Available: http://www.rocit.ru/opinions/]
10. Rossijane «v seti»: rejting populjarnosti social'nyh media». Press-vypusk №1951. 13.02.2012 [The Russians "in the network": Rating the popularity of social media. VCIOM Press release Number 1951. 13.02.2012, Available: http://wciom.ru/omnibus/]
11. Shumilov, M.M. Globalizacija: politicheskoe izmerenie / M.M.Shumilov // Credo New: teoreticheskij zhurnal. 2005. № 3. [Shumilov M.M. (2005) Globalization: The political dimension // Credo New: theoretical journal. Number 3. – Available: http://www.orenburg.ru/culture/credo/03_2005.]
12. Masuda, Y. ‘The information society as Postindustrial Society: World Future Society (1983). Y. Masuda. Washington: D.C. USA, p.139.
13. Rheingol, H. ‘The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier’. Available:
http://www.rheingold.com/vc/book.


SOCIAL NETWORKS IN A GLOBALIZING WORLD: SAFETY CULTURE AND DEMOCRACY

Author: VASILENKO V.I.

VASILENKO Vladimir Ivanovich, Doctor of Political Sciences, Professor, Deputy Head of Russian Statehood History Department, Faculty of the State Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANE). Address: 84, Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119571. Tel.: +7 (495) 933-80-30. Е-mail: vivasilen@mail.ru

Annotation. The article examines the contradictions arising in the global network in a democracy. There are new trends and threats to society in the twentieth century. They are related to the impact of globalization of information space, intensive development of information technology and the formation of a network structure of society. There is a problem of society to adapt to the speed of social change. We have to be responsible in the selection of targets and policy decisions. We have to know the laws of development, before we take vital decisions and try to fix the future. The issue of safety culture comes to the fore. Safety culture provides meaningful human interaction . It protects against the risks, threats, dangers, challenges. We need to combine the potential, knowledge, resources, intellectual, human and social capital for sustainable development. Global civil society has to learn a new type of culture: "geoinformation culture of safety". We need to find dynamic patterns, mechanisms of social integration, to bring people together into a coherent whole, through the recognition of common values in accordance with the increasing complexity of social processes in a globalizing world. Safety of society depends on the goals that we set for ourselves, from the way in which we recognize the values of social structure in the dialogue of cultures and how we will solve the contradictions in cross-cultural communication.

Keywords: safety culture, networking, communication and democracy, communication in the structure of cultural space, the values in the dialogue of cultures, globalization versus cultural identity, competition in the political system, a variety of in modern culture.

References
1. Kurdyumov S.P. Zakoni koevolyutsii socialnih sistem, tselovechestva, prirodi // Vserossiyiskiyi Forum «Million Druzeyi». Sbornic materialov Nauchno-prakticheskoi Conferentsii. Nizhny Novgorod, 13-14 oktyabrya 2000. М., 2001. [Kurdyumov, S.P. (2001) ‘The laws of co-evolution of social systems, humanity, nature’, All-Russian Forum "Millions of friends." Proceedings of the scientific-practical conference. Nizhny Novgorod, 13-14 October 2000. Moscow].
2. Kuznetsov V.N. O sotsiologicheskom smisle ideologii konsolidatsii: geo-culturniyi aspect //Bezopasnost Evrazii. 2003. № 3(13). [Kuznetsov, V.N. (2003) ‘On the sociological sense of the ideology of consolidation: geocultural aspect’, Security of Eurasia, no 3 (13)].
3. Vasilenko L.A. Inernet v informatizacii gosudarstvennoi slujbi Rossii. Sociologicheskie aspecti). / 2-e izd. M., 2008. 478 str. [Vasilenko, L.A. (2008) Internet in informatization of state service in Russia. Sociological Aspects, 2nd edition, Moscow].
4. Vasilenko V.I., Vasilenko S.V. Vliyanie grajdanskogo obschestva na bezopasnost Rossii v usloviyah globalizacii. Monografiya. M., 2006. 151 str. [Vasilenko, V.I. and Vasilenko, S.V. (2006) The influence of civil society on the security of Russia in the context of globalization, Moscow].
5. Vasilenko V.I., Gaichenya I.A., Maran V.L. Informacionnaya bezopasnost v sisteme obespechenia nacionalnoy bezopasnosti. / Pod obshch. red. A.A. Prokhozheva. M., 2005. 175 str. [Vasilenko, V.I., Gaichenya, I.A. and Maran, V.L. (2005) Information security in the national security system, in Prokhozheva, A.A. (ed.), Moscow].
6. Sharkov F.I. Kommunikologiya: sotsiologiya massovoy kommunikatsii. M., 2010. 320 str. [Sharkov, F.I. (2010) Communicology: sociology of mass communication, Moscow];
7. Gutner G.B. Kommunikativnoe soobschestvo i subyect kommunikativnogo deistviya. Filosofiya nauki. № 11: Etos nauki na rubeze vekov. M., 2005. S. 82-108. [Gutner, G.B. (2005) ‘Communicative community and the subject of communicative action’, The Philosophy of science, no. 11: Ethos on the centuries bridge, pp. 82-108].
8. Orehovskaya, N.E. Sovremennie "tsvetnie revolyutsii": sotsiologocheskoe izmerenie. Krasnodar, 2012. [Orehovskaya, N.E. (2012) ‘Modern "color revolution": sociological dimension’, Krasnodar].
9. Ivanova L.A. Evolucia suschnosti mnogoobrazia ponyatia. // Mejdunarodnyi Jurnal «Media. Informacia. Communicaciya», 2012. № 2. / Internet resource: http://www.ingate.ru/info/rules [Ivanova, L.A. (2012) ‘Evolution of essence and variety of “media education” concept’, International journal "Media. Information. communication", no. 2, Available: http://www.ingate.ru/info/rules].
10. Kommentarii k dokladu Obshchestvennoy Palaty Rossiyskoy Federatsii “Obrazovaniye i obshchestvo: gotova li Rossiya investirovat' v svoye budushcheye?” // Voprosy obrazovaniya, 2007. № 4. S. 5–31. [(2007) ‘Comments on the report of the Public Chamber of the Russian Federation “Education and society: is Russia ready to invest in its future?”, Problems of Education, no. 4, pp. 5-31].
11. Bibler B.C. Dialog kul'tur i shkola XXI veka. // Shkola dialoga kul'tur: idei, opyt, problem. Kemerovo, 1993. S. 9-106. [Bibler, B.C. (1993) ‘Dialogue of Cultures and the School of the XXI century’, School of the dialogue of cultures: ideas, experiences, challenges, Kemerovo, pp. 9-106].
12. Vasilenko L.A., Vronskaya M.I. Vzaimodeystviye organov vlasti s institutami grazhdanskogo obshchestva v Rossii. / Pod red. L.A. Vasilenko, M.I. Vronskoy. M., 2012. 18 str. [Vasilenko, L.A. and Vronskaya, M.I. (2012) The interaction of government and civil society institutions in Russia, in Vasilenko, L.A. and Vronskaya, M.I. (ed.), Moscow].
13. Nelson, T.E., Clawson, R.A. and Oxley, Z. M. ‘Media framing of a civil liberties conflict and its effect on tolerance’ // American Political Science Review. 1997. Vol. 91. No 3. P. 567-583.
14. Yang, G. and Calhoun, C. ‘Media, civil society, and the rise of a green public sphere in China’ // China Information. 2007. Vol. 21. No 2. P. 211-236.
15. Papacharissi, Z. ‘Democracy online: Civility, politeness, and the democratic potential of online political discussion groups’ // New Media and Society. 2004. Vol. 6. No 2. P. 259-283.
16. Habermas, J. ‘Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research’ // Communication Theory. 2006. Vol. 16. No 4. P. 411-426.
17. Mueller, M., Pag, C. and Kuerbis, B. ‘Civil society and the shaping of communication-information policy: Four decades of advocacy’ // Information Society. 2004. Vol. 20. No 3. P. 169-185.
18. Castells, M. ‘The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance’ // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. Vol. 616. No 1. P. 78-93.


URBAN PLANNING POLICIES AND POWER

Author: EFREMOV E. A.

EFREMOV Evgeny Aleksandrovich, Doctor of psychology (PhD), Teacher of Public Relations and Media Policy Department of the Institute of State Service and Human Resources of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (IGSUP RANE). Address: 84, Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119571. Tel.: +7 (495) 933-80-30. E-mail: evgeny_e@mail.ru.

Annotation. The author reveals the approaches of urban policy at different times under different political systems on the example of two states - the Soviet Union and Germany, in the thirties and the fifties of the last century. Various approaches to urban policy of totalitarian modes are considered. The special attention is paid to the influence of architecture on human mind, its behavioral characteristics, the ability of architecture to form patriotic feelings, as well as the identity of the citizens of the city and the country. The article also addresses urban policies in Russia adopted by the ruling elite under the concept of the bourgeois-democratic state in the 1990s. The article reflects the real facts of this policy on the example of Moscow and defines a list of issues that must be addressed by means of urban planning policy of the modern metropolis.

Keywords: urban planning policies, power and urban policies, the impact of architecture on the consciousness and behavioral characteristics of a person.

References
1. Barkhin M.G. Arkhitektura I gorod. M., 1979. S.169. [Barkhin M.G. (1979) Architecture and the city. Moscow]
2. Vaska AA, Nazarenko Y.I. Stalinskiye neboskreby: ot dvortsa sovetov k vysotnym zdaniyam. M., 2011, S. 44. [Vaska AA, Nazarenko Y.I. (2011) Stalin's skyscrapers, from the Palace of Soviets to high-rise buildings. Moscow]
3. Gnedovskaya T.Yu. Nemetskiy verkbund i yego arkhitektory: istoriya odnogo pokoleniya. M., 2011. 321 s. [Gnedovskaya T.Yu. (2011). German Werkbund and its architects: the story of a generation. Moscow]
4. Moscow's monuments under threat.Available: http://www.theartnewspaper.com/articles/Moscow 's monuments under threat/26733
5. http://aplik.ru/luzhkovskaya-moskva-stil-vampir.
6. http://www.docomomo.com/pdfs/events/news/010308
7. http://www.maps-moscow.com/?chapter_id=
8. http://www.mdz-moskau.eu/ruinen-einer-zukunft/
9. Gnedovskaya T.Yu. Nemetskiy verkbund I yego arkhitektory: istoriya odnogo pokoleniya. M., 2011. S. 17. [Gnedovskaya T.Yu. (2011). German Werkbund and its architects: the story of a generation. Moscow]
10 . Sovetskoye gradostroitelstvo 1920-1930 godov. Novye issledovanita I materially. M., 2010. S. 384. [Soviet city building in 1920-1930. New research and materials. (2010). Moscow. p. 384].