COMMUNICOLOGY 2. INFORMATIONAL COMMUNICATIONS AND THE STATE


INFORMATION SUPPORT OF STATE MANAGEMENT

Author: KISELEV A. G.

KISELEV Aleksandr Georgievich, Doctor of Social Science, Professor, Editor-in-Chief of the Information bulletin “Presidential control” of the Administration of the President of the Russian Federation. Address: 101000, Moscow, Center, Mail box 527. Tel.: 8(916)505-2313. E-mail: alexandr.profession@yandex.ru

Annotation. The article discusses the evolution of ideas about the term information, one of the most frequently used in modern world; informational support of state management is represented in the form of a system, that includes elements, providing different levels of management and forming information-technological basis for making management decisions.

Keywords: Information, data, information theory, mass media, informational approach, information system, information models, informational society, informational support of state management, management information, integration of management.

References
1. Shafrin, YU.A. Osnovy komp'yuternoy tekhnologii. – M., 1996. [Shafrin, Y. (1996) Computer Basics. Moscow].
2. Tikhomirov, M.M. Sistema informatsionnoy i intellektual'noy podderzhki upravlen-cheskoy deyatel'nosti v strukturakh gosudarstvennykh organov. – M, 1995. [Tikhomirov, M.M. (1995) The information and intellectual management support system in the structures of government. Moscow].
3. Filosofskiy slovar'. M, 1985. [Philosophical Dictionary. (1985) Moscow].
4. Informatsiologiya raspredelennoy obrabotki informatsii. – M., 1998. [Informationology of distributed processing. (1998) Moscow].
5. Levidov M. Informatsiya v sovetskoy presse: (K postanovke problemy). – M.-L., 1930. [Levidov M. (1930) Information in the Soviet press: (to the problem). – Moscow-Leningrad].
6. Milekhin A.V., Sharkov F.I. Sotsiologicheskiy monitoring sredstv massovoy informatsii i elektoral'nogo povedeniya. – M, 2003. [Milehin A.V., Sharkov F.I. (2003) Sociological monitoring of the mass media and electoral behavior. Moscow].
7. Berg A.I. Upravleniye, informatsiya, intellekt. M., 1976. [Berg A.I. (1976) Management, information and intellect. Moscow].
8. Toschenko J., Kharchenko S. Sotsialnoye nasroyeniye. Moscow, 1996. [Toschenko J., Kharchenko S. (1996). Social mood. Moscow].
9. Sharkov, F.I. Kommunikologiya: osnovy teorii kommunikatsii. M., 2010. 592 s. [Sharkov F.I. (2010). Communicology: basic theory of communication. Moscow.].
10. Gavrilov, O.A. Informatizatsiya pravovoy sistemy Rossii. – M., 1998. [Gavrilov O.A. (1998). Informatization of the Russian legal system. – Moscow].
11. Titarenko G.A., Fedorova G.S. Vvedeniye v problematiku informatsionnogo obespe-cheniya ASU. – M., 1975. [Titarenko G.A., Fedorov G.S. (1975). Introduction to the problem of information provision for management systems. Moscow].
12. Sinyak V.S., Agadzhanyan S.I. Informatsionnoye obespecheniye OASU. M.: Statistika, 1976. [Sinyak V.S., Aghajanyan S.I. (1976) Information provision for OASU. Moscow].
13. Kleptsov M.YA. Informatsionnyye sistemy organov gosudarstvennogo upravleniya. M., 1996. [Kleptsov M.Y. (1996). Information systems of government. Moscow].
14.Tverdokhleb N.G. Mashinnaya obrabotka ekonomicheskoy informatsii promyshlennykh predpriyatiy i obyedineniy. M.,1979. S. 59. [Tverdohleb N.G.(1979). Computer processing of economic information and industry associations. Moscow, p. 59].
15.Zaytsev N.G. Printsipy informatsionnogo obespecheniya v sistemnoy iyerarkhii informa-tsii i upravleniya. Kiyev, 1976. – S. 5; [Zaitsev N.G. (1976) The principles of information management in the system hierarchy of information and control. Kiev, 1976, p. 5]; Kokorev V.I. Informatsionnoye obespecheniye ASU,. CH. 1. – M., 1978. [Kokorev V.I. (1978). Information support of ACS. Part 1. Moscow].
16. Zherebin V.M. Informatsionnoye obespecheniye ASU. M., 1975. [Zherebin V.M. (1975) Information support of ACS. Moscow].
17. Chernyak YU.I. Informatizatsiya i upravleniye. M., 1974. [Chernyak Y.I. (1974) Computerisation and management. Moscow].
18. Shafrin YU.A. Osnovy komp'yuternoy tekhnologii. M., 1996. [Shafrin Y.A. (1996). Computer technology basics. Moscow].
19. Vasilenko L.A. Preventivnyye tekhnologii upravleniya kak sposob operezhayushchego re-gulirovaniya innovatsionnykh sotsial'nykh protsessov // Innovatsionnyye tekhnologii pro-vedeniya obshchestvennoy ekspertizy gosudarstvenno vazhnykh resheniy i obshchestvennykh slushaniy s primeneniyem «vysokikh» informatsionnykh tekhnologiy // M., 2010. – 376 s. [Vasilenko, L.A. (2010) Preventive technologies of management as a way of advance regulation of innovative social processes / / Innovative technologies of the public examination of national important decisions and public hearings using high information technologies, Moscow].


INFORMATION-COMMUNICATIVE ASPECTS OF GOVERNMENT FIGURES PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Author: VASILENKO L.A.

VASILENKO Liudmila Aleksandrovna, Doctor of Social Science, Professor of the Public Relations and Media Policy Department of the Institute of State Service and Human Resources of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (IGSUP RANE), Honorary Academic Figure of the Russian Higher Education. Deputy Editor of the Journal “Communicology”.
Address: 84, Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119571. Теl.: +7 (499) 956-07-01.
E-mail: vasilenkola@mail.ru

Annotation. The author focuses on the development of information nature of human and innovative approaches to socialization. The author examines how the quality of man is bound with quality of state. The author shows the difference in understanding of nationhood and citizenship of citizens of Russia and the U.S. American citizens believe that they can solve all problems. Russian citizens are often unable to solve the problems without the authorities, because the authorities do not allow them to make any changes. Authorities perceive any criticism of shortcomings as an action against the state.
The author proposes to bridge the gap in communication between the authorities and society. It is necessary to establish a mechanism of timely adjustment of the structure of society. The authorities should be able to reallocate social roles and delegate a group of citizens to find practical solutions of the problem, if there is no legislative solution. Tools for implementation of such a mechanism are: crowdsourcing, convergent journalism, blogging, public journalism, social journalism. Civil servants should have the innovative communicative competences to use these technologies. This requires changes in State Standards of training of servants and the creation of specialized training modules.

Keywords: civil communication, communication environment, E-government, social therapy, self organizationinformation society, networks, globalization, governance, internet, innovative competences, professional development of government employees.

References
1. Egorov V.S. Chelovek informatsionniy. / Chelovek, nauka, upravlenie. М., 2000. [Egorov, V.S. (2000) Information man. // Man, science, management, Moscow. 2000].
2. Vasilenko L.A. Internet v informatizatsii gosudarstvennoy sluzhby Rossii (sotsiologicheskie aspekty). M., 2008. [Vasilenko, L.A. (2008) Internet in informatization of public service of Russia (sociological aspects), Moscow].
3. Vasilenko L.A., Vasilenko V.I. Sotsial'nye innovatsii v contekste upravleniya buduschim. Mahachkala, 2013. [Vasilenko, L.A. and Vasilenko, V.I. (2013) Social innovations in the context of management of the future, Mahachkala.].
4. Vasilenko L.A., Mironova N.I. Sotsial'naya nespravedlivost: metodologiya sotsiologicheskogo izmerenia i interpretacii // Gosudarstvennaya sluzhba. 2012. № 1. [Vasilenko, L.A. and Mironova, N.I. (2012) Social injustice: methodology of sociological measurements and interpretation // Gosudarstvennaya Sluzhba. 2012, no. 1, pp. 47–53].
5. Vasilenko L.А., Vronskaya M.I. Vzaimodeystviye organov gosudarstvennoi vlasti i mestnogo samoupravlenia s institutami grazhdanskogo obshchestva v Rossii. M., 2010. 18 str. [Vasilenko, L.A. Vronskaya M.I. (2010) ‘The interaction of government and local selfgoverning with civil society institutions, Moscow].
6. Vasilenko L.А., Gubernova M. Sotsial'naya terapiya v processah upraveniya I samoorganizatsii. // Gosudarstvennaya Sluzhba/ 2013. no. 3, pp. 52–55. [Vasilenko, L.А. and Gubernova, M. (2013). ‘Social therapy in the processes of governance and self-organization’, Gosudarstvennaya Sluzhba, no. 3, pp. 52–55].
7. Sharkov F.I. Kommunikologiya: sotsiologiya massovoy kommunikatsii. M., 2010. 320 str.; [Sharkov, F.I. (2010) Communicology: sociology of mass communication, Moscow, 2010].
8. Sharkov F.I. Kommunikologiya: osnovy teorii kommunikatsii. M., 2009. 591 str. [Sharkov, F.I. (2009) Communicology: basic theory of communication, Moscow].
9. Binz-Scharf, M. C., Lazer, D. and Mergel, I. (2011) ‘Searching for answers: Networks of practice among public administrators’, The American Review of Public Administration, vol. 42, no. 2, pp. 202-225.
10. Chadwick, A. and May, C. (2003). ‘Interaction between states and citizens in the age of the internet: government in the United States, Britain, and the European Union’, Governance, no. 16, pp. 271-300.
11. Dimitrova, D.V. and Chen, Y.C. (2006) ‘Profiling the adopters of e-government information and services: The influence of psychological characteristics, civic mindedness, and information channels’, Social Science Computer Review, vol. 24, no. 2, pp. 172–188.
12. Hetherington, Marc J. (1998) ‘The political relevance of political trust’, The American Political Science Review, vol. 92, no. 4, pp. 791–808.
13. Schedler, K. and Scharf, M.C. (2001) ‘Exploring the interrelations between e-government and the new public management’, in Schmid, B., Stanoevska-Slabeva, K. and Tschammer, V. (eds.), Towards the E-Society:E-Commerce, E-Business, and E-Government, Boston, pp. 775-788.
14. Nelson, T.E., Clawson, R.A. and Oxley Z.M. (1997) ‘Media framing of a civil liberties conflict and its effect on tolerance’, American Political Science Review, vol. 91, no. 3, pp. 567-583.
15. Habermas, J. (2006) ‘Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research’, Communication Theory, vol. 16, no. 4, pp. 411-426.
16. Papacharissi, Z. (2004) ‘Democracy online: ‘Civility, politeness, and the democratic potential of online political discussion groups’, New Media and Society’, vol. 6, no. 2, pp. 259-283.
17. Castells, M. (2008) ‘The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 616, no. 1., pp. 78-93.
18. Yang, G. and Calhoun, C. (2007) ‘Media, civil society, and the rise of a green public sphere in China’, China Information, vol. 21, no. 2, pp. 211-236.
19. Mueller, M., Pagе, C. and Kuerbis, B. (2004) ‘Civil society and the shaping of communication-information policy: Four decades of advocacy’, Information Society, vol. 20, no. 3, pp. 169-185.


THE E-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF THE GOVERNANCE INFORMATION MECHANISMS: THE ALTAI REGION EXPERIENCE

Author: TARASOVA E.V.

TARASOVA Elena Vladimirovna, Candidate of Historical Sciences, research associate in the OOS NIOKR of the Altai State University (OOS NIOKR - Department of organization and support of research and development work).
Address: 656049, Barnaul, Lenin Avenue, 61, E-mail: gmu_pr_2012@mail.ru

Annotation. The article reveals regulatory and organizational basis of the electronic government formation in Russia, peculiarities of practical implementation of information technology in management at the level of regions of the Russian Federation on the example of the Altai Region.

Keywords: Information technology, government, communication, electronic government, public services.

References
1. Postanovlenie Administratsii Altaiskogo kraya ot 12.05.1998 №299 «Ob utverzhdenii Konzeptsii informatisatsii organov gosudarstvennoi vlasty I organov mestnogo samoupravleniya Altayskogo kraya» // Spravochno-pravovaya sistema «Garant» [Altai Region Administration Act №299 “On approval of the Concept of informatization of public authorities and local governments of the Altai region” , 12.05.1998 //"Garant" legal reference system.]
2. Rasporyazhenie Administratsii Altayskogo kraya ot 12.05.2009 №154-r «Ob utverzhdenii Kontseptsii ispolzovaniya i razvitiya informatsionno-kommunikatsionnyih tehnologiy v Administratsii kraya i organah ispolnitelnoy vlasti Altayskogo kraya na period do 2015 goda» // Spravochno-pravovaya sistema «Garant» [Altai Region Administration Act №154-r “On approval of the Concept of the use and development of information and communication technologies in the region administration and the executive branch of the Altai Region for the period up to 2015”, 12.05.2009 //"Garant" legal reference system.]
3. Postanovlenie Administratzii Altaiskogo kraya ot 16.11.2011 №661 «Ob utverzhdenii Plana meropriyatiy po razvitiyu informatsionnogo obschestva i formirovaniyu elektronnogo pravitelstva v Altayskom krae na 2011-2012 godyi» // Spravochno-pravovaya sistema «Garant» [Altai Region Administration Act №661 “On approval of the Action Plan for the development of the information society and electronic government in the Altai region in 2011-2012”, 16.11.2011//"Garant" legal reference system.]
4. Postanovlenie Administratsii Altayskogo kraya ot 08.04.2013 №195 «Ob utverzhdenii Plana meropriyatiy po razvitiyu informatsionnogo obschestva i formirovaniyu elektronnogo pravitelstva v Altayskom krae na 2013-2014 godyi» // Spravochno-pravovaya sistema «Garant» Altai Region Administration Act №195 “On approval of the Action Plan for the development of the information society and electronic government in the Altai region in 2013-2014”, 08.04.2013 //"Garant" legal reference system.
5. Postanovlenie Administratsii goroda Barnaula ot 21.10.2010 №3204 «Ob utverzhdenii dolgosrochnoy tselevoy programmyi «Elektronnyiy Barnaul» na 2011-2015 godyi» // Spravochno-pravovaya sistema «Garant». [The Barnaul City Administration Act “On approval of the long-term target program "Electronic Barnaul" for 2011-2015 ” //"Garant" legal reference system.]
6. Ofitsialnyiy sayt kraevogo gosudarstvennogo byudzhetnogo uchrezhdeniya «Operator elektronnogo pravitelstva Altayskogo kraya» http://oepak22.org/infa/ [The regional public organization "The operator of electronic government of the Altai Region" official website. Available: http://oepak22.org/infa/]
7. Portal gosudarstvennyih uslug Altayskogo kraya http://gosuslugi22.ru/web/guest/main [The Altai Region Portal of public services. Available: http://gosuslugi22.ru/web/guest/main]
8. Mnogofunktsionalnyi tsentr predostavleniya gosudarstvennyih i munitsipalnyih uslug Altayskogo kraya http://www.mfc22.ru/ [Multifunctional center of public and municipal services of the Altai Territory. Available: http://www.mfc22.ru/ ]
9. Rojkov Y.V. Elektronnoe pravitelstvo – perspektiva vnedreniya novyh informazionno-kommunikazionnyh servisov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Jurnalistika. 2010. - №4. [Rojkov Y.V. (2010). The e-government – prospect of introduction of the new information and communication services // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Jurnalistika. №4.].
10. Vasilenko L.А., Gubernova M.V. Grazhdanskiye kommunikatsii i raspredeleniye sotsialnykh roley v upravlenii sotsialno-epidemicheskimi protsessami // Kommunikologiya. Tom 1, №1.2013. [Vasilenko L.А., Gubernova M.V. (2013) Civil communications and distribution of social roles in the management of socio-epidemic processes // Communicology, 2013, vol. 1, no. 1. pp. 44–51].
11. Postanovlenie Administratzii Altaiskogo kraya ot 27.09.2013 №507 «Ob utverzhdenii dolgosrochnoy celevoy programmy ‘Sovershenstvovaniye gosudarstvennogo I munizipalnogo upravleniya v Altajskom kraye» // Spravochnopravovaya sistema «Garant» [Altai Region Administration Act № 507 “On approval of the long-term target program "Improvement of the public and municipal administration in the Altai region” , 27.09.2013 //"Garant" legal reference system.]
12. Sharkov, F.I. Kommunikologiya: osnovy teorii kommunikatsii. M., 2012. [Sharkov, F.I. (2012) Communicology: the foundation of communication theory, Moscow].
13. Castells, M. (2008) ‘The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 616, no. 1, pp. 78-93.
14. Teles, F, (2012), Freedom of Information: Local Government and Accountability, Political studies review, vol. 10, pp. 273-274.
15. Dadic, J, (2012), Developing a multifaceted model for scaffolding information management in e-government systems, Metalurgia international, vol. 17, pp. 140-146.
16. Belanger, F , Carter, L, (2012), Digitizing Government Interactions with Constituents: An Historical Review of EGovernment Research in Information Systems, Journal of the association for information systems, Vol.13, pp. 363-394.