COMMUNICOLOGY 2. COMMUNICATION AND INNOVATIONS: PRACTICE AND TECHNOLOGY


THE CULTURE OF DIALOG AS A SOURCE OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

Author: KOMAROVA L.V.

KOMAROVA Ludmila Vasilievna, Candidate of science (History), Associate Professor of the Public relations and media policy department, State service and personnel management Institute (IGSUP), the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Address: 119571, Russia, Moscow, 84, Vernadskogo prospect. Tel.: +7 (916) 335-53-93. E-mail: komludmila@mail.ru.

Annotation. The article deals with topical issues of culture of dialogue as a means to promote civic awareness, communication culture and the challenges to culture in civil society. The development of standards, a culture of dialogue and its importance in social communication and the transformation of society are analyzed.

Keywords: dialogue, culture, the culture of civil society, civil awareness, communication.

References
1. Vetoshkin, A.G. Dialog kak sociokulturnaya osnova organizatsii grazhdanskogo obshchestva. M., 2003. [Vetoshkin, A.G. (2003) ‘Dialog as a sociocultural framework of civil society organization’, Moscow]
2. Vasilenko L.A., Vronskaya M.I. Vzaimodeistvie organov gosudarstvennoi vlasti I mestnogo samoupravleniya s institutami grazhdanskogo obshchestva. M., 2010. [Vaselenko L., Vronskaya M. (2010). ‘The interaction of State and local authorities and civil society institutions’, Moscow]
3. Roundtable materials «Self-determination and development of civil Society», Moscow
4. Zaitsev, A.V. Institutsionalnyi dialog v sfere kommunikatsii gosudarstva I grazhdanskogo obshchestva: teoreticheskiy i metodologicheskiy podkhod // NB: problemy obshchestva I politiki. 2012, № 1, str. 21-54. [Zaitsev, A.V. (2012) ‘Institutional dialog in the communication of government and civil society: theoretical and methodological approach’. // NB: Society and politic problems, № 1, p.21-54. Available: http://e-otabene.ru/pr/article_110.html [19.10.2013]
5. Shlikova, N.L. Psikhologicheskaya bezopasnost sub’ekta deyatelnosti kak factor formirovaniya yego grazhdanskogo samosoznaniya. M., 2010. [Shlikova, N.L. (2010) The psychological safety as a factor of the civic awareness formation, Moscow]
6. Sharkov, F.I. Kommunikologiya: osnovy teorii kommunikatsii. M., 2012. [Sharkov, F.I. (2012) Communicology: the foundation of communication theory, Moscow]
7. Batkin, L.M. Italyanskiye gumanisty: stil zhizni, stil myshleniya. M., 1978. [Batkin, L.M. (1978) Italian humanists: lifestyle and mind style, Moscow]
8. Bakhtin, M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. M., 1978. [Bakhtin, M.M. (1978). The aesthetics of verbal creativity, Moscow]
9. Bakhtin, M.M. Problemy poetiki Dostoyevskogo. M., 1979. [Bakhtin, M.M. (1979) Problems of Dostoevsky's poetics, Moscow]
10. Florenski, P.A. U vodorazdelov mysli. M., 1990. [Florenski, P.A. (1990) At the watersheds of thought, Moscow]
11. Zherebkin, M.V. Transformatsiya rossiyskogo obshchestva: spetsifika, process, budushcheye. M., 2001. [Zherebkin, M.V. (2001) The transformation of Russian society: specificity, process, the future, Moscow].


PUBLICITY CAPITAL MANAGEMENT AS A SUBJECT OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES

Author: YAMBUSHEV V.

YAMBUSHEV Vildan Yunirovich is a postgraduate student of public relations and media policy department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Address: 84, Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119571. Теl.: +7(499) 956-07-01. Е-mail: prwillwin@gmail.com.

Annotation. In the article the author analyzes the different definitions of the term public relations in the context of the formation of publicity capital. Information interaction of the subject with the target audience is the basic factor of formation of publicity. Formed publicity gives an increase in material and non-material capital. Recommendations are given on information and communication impact on the target audience.

Keywords: public relations, publicity, information, communication, publicity capital, media space.

References
1. Dzhefkins F., Yadin D. Pablik Releishnz. M., 2003.[Jefkins F., Yadin D. (2003), Public Relations. Moscow].
2. Webster Dictionary. Available: http://www.merriamwebster.com/dictionary/publicity/.
3. Shishkina M.A. Pablik rileishnz v sisteme sotcialnogo upravleniya. M., 2002. [Shishkina M.A. (2002). Public relations in a system of social management. Moscow].
4. Sharkov F.I. Konstanti gudvilla: stil’, pablisiti, reputatciya, imidzh, brend firmi, M., 2012. [Sharkov F.I. (2012). Goodwill constants: style, publicity, reputation, image, brand. Moscow]


POWER AND SOCIETY COMMUNICATION (ON THE MATERIALS OF CONTENT-VISUAL PRESENTATION OF INFORMATION ON THE OFFICIAL WEBSITE OF THE INTERNET)

Author: BUKHARINA A.U.

BUKHARINA Anastasia Yurievna, 2nd year student of the Department of Public Relations in State and Municipal Management, Head of Scientific Society of the Public Relations and Media Policy Department of the Institute of State Service and Human Resources, the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (IGSUP RANE). Address: 84, Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119571. Теl.: +7-915-207-69-96. Email: bukharina94@gmail.com.
This article was prepared within the bound of grant G-163, provided by the NP "SOTSINKO" on the basis of tender held by the Fund ISEP in accordance with the decree of the President of the Russian Federation from 29.03.2013 № 115-rp.

Annotation. The author analyzes the process of modern communication between power and society at the network level, revealing its main component – official sites of state structures. In the publication the results are presented of the research of current condition of 82 official sites of the Federal Executive bodies of state governance and 83 regional sites of the subjects of the Russian Federation. The research was conducted with using the method of studying content-visual representations of the information published on these sites.

Keywords: political communication, official sites of state structures, image, public capital, social networks.

References
1. Vasilenko L.A., Vronskaya M.I. Vzaimodeystviye organov vlasti s institutami grazhdanskogo obshchestva v Rossii. M., 2010. [Vasilenko, L.A. and Vronskaya, M.I. (2010) Interaction of authorities with institutes of civil society in Russia, Moscow].
2. Vasilenko L.A. Internet v informatizatsii gosudarstvennoy sluzhby Rossii. Sotsiologicheskiye aspekty. M., 2008. [Vasilenko, L.A. (2008) The Internet in the informatization of public service in Russia. Sociological aspects, Moscow].
3. Vasilenko L.A. Innovatsionnyye formy vzaimodeystviya organov vlasti s i nstitutami grazhdanskogo obshchestva». // Sotsiologiya vlasti: osnovy teorii i razvitiye praktiki. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii. M., 2008. [Vasilenko, L.A. (2008) ‘Innovative forms of interaction of authorities with institutes of civil society’, Sociology of power: basic theory and practice development - Conference Proceedings, Moscow].
4. Kovaleva V.V. Pablisiti glav rossiyskikh regionov. // Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk. 2012. № 3. S.74-77. [Kovaleva, V.V. (2012) ‘Publicity of the heads of Russian regions’, Middle-Russian Journal of Social Sciences, no. 3, pp. 74-77].
5. Levkina L.I. Kommunikativno-semanticheskaya metodologiya issledovaniya evolyutsii sovremennykh soobshchestv. // «Kommunikologiya». Tom.1. No.1.2013. [Levkina, L.I. (2013) ‘Communicative-semantic methodology of research of the modern communities’ evolution’, Communicology. Vol.1.No.1].
6. Sharkov F.I. Interaktivnyye elektronnyye kommunikatsii. M., 2010. 300 str. [Sharkov, F.I. (2010) Interactive electronic communication, Moscow].
7. Sharkov F.I. Konstanty gudvilla: stil', pablisiti, reputatsiya, imidzh, brend firmy. M., 2006. 272 str. [Sharkov, F.I. (2006) The constants of goodwill: style, publicity, reputation, image and brand of the company, Moscow].
8. Sharkov F.I. Sotsial'nyy monitoring. / Profsoyuznyy slovar' -spravochnik. M., 2005. [Sharkov, F.I. (2006) ‘Social Monitoring’, Glossary of Trade Union].
9. Yambushev V.Yu. Teoretiko-metodologicheskiy analiz publikatsiy po problemam formirovaniya pablitsitnogo kapitala rukovoditelya. // «Kommunikologiya». Tom 1. N 1. 2013. 8 str. [Yambushev, V.Yu. (2013) ‘Theoretical and methodological analysis of publications on the problems of leader’ publicity capital’, Communicology. Vol.1.No1.].
10. Schedler, K. and Scharf, M.C. (2001) ‘Exploring the interrelations between e-government and the new public management’, in Schmid, B., Stanoevska-Slabeva, K. and Tschammer, V. (eds.), Towards the E-Society: E-Commerce, E-Business, and E-Government, pp. 775-788.
11. Castells, M. (2008) ‘The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 616, no. 1, pp. 78-93.
12. Available: http://www.svobodainfo.org/ru/node/1613 [20 Oct 2013].